Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης κάθε νέου ανελκυστήρα ή την αποπεράτωση της επισκευής παλαιού ανελκυστήρα για άδεια, συντάσσεται φάκελος με την μελέτη και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον νόμο. Καλείται από εμάς εταιρία πιστοποίησης ποιότητας η οποία ελέγχει επί τόπου τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα βάζοντας τον να λειτουργήσει στις ακραίες και πιο δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας του.

Η εταιρία πιστοποίησης μας εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας και επικόλλα το σήμα CE στον ανελκυστήρα. Στην συνέχεια δεύτερος φάκελος κατατίθεται στη νομαρχία η οποία με τη σειρά της καταχωρεί τον ανελκυστήρα στα μητρώα συντηρούμενων ανελκυστήρων της εταιρίας μας. Όλη η παραπάνω διαδικασία είναι ευθύνη της εταιρίας μας και δεν επιβαρύνει τον πελάτη.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα