Νομοθεσία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με την οδηγία υποχρεωτικής εφαρμογής ΦΑ/9.2/ΟΙΚ 28425/ΦΕΚ 2604/Β/22-12-08, ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου του ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα ( Άρθρο 8 ) και να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης του οικείου Δήμου αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο των Ανελκυστήρων (Άρθρο 3, Παρ. 2 & Άρθρο 10, Παρ. 3).
Στη νέα ΚΥΑ (Άρθρο 10) καθορίζεται σταδιακά κατά κατηγορία των ανελκυστήρων, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του πρώτου περιοδικού ελέγχου εντός των εξής προθεσμιών από τη δημοσίευση της.

Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους Έως 30.06.2009
Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι άνω των 30 ετών Έως 31.12.2010
Όλοι οι υπόλοιποι νεώτεροι ανελκυστήρες Έως 31.12.2011
Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας Έως 31.12.2012
Για τους περιοδικούς ελέγχους σε παλαιούς ανελκυστήρες που δεν έχει γίνει αρχικός περιοδικός έλεγχος ισχύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του προτύπου ΕΝ 8180 και της Ευρωπαϊκής Σύστασης 95/216/ΕΚ) που τηρούν οι φορείς πιστοποίησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με την ίδια οδηγία, ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, υποχρεούται να μεριμνήσει για περιοδικό επανέλεγχο του ανελκυστήρα, μετά τον αρχικό. Καθορίζεται (Άρθρο 10) κατά κατηγορία ανελκυστήρων το διάστημα της εν συνεχεία εκτέλεσης των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας ως εξής:

Κτίρια κατοικίας Μέχρι 6 στάσεις Ανά 6 έτη
Κτίρια κατοικίας Από 7 και άνω στάσεις Ανά 5 έτη
Επαγγελματικά κτίρια Μέχρι 6 στάσεις Ανά 4 έτη
Επαγγελματικά κτίρια Από 7 και άνω στάσεις Ανά 3 έτη
Λοιπά κτίρια δημόσιας ή αυξημένης χρήσης Ανεξαρτήτως στάσεων Ανά 1 έτος
Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού (αρχικού ή περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κυρώσεις για τους παραβάτες της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 50.000 €. (Άρθρο 13) και προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα (Άρθρο 12).

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα